Температура

Діалоговий перерахунок температур

Для основних температурних шкал.
°C (градус Цельсія)
°F (градус по Фаренгейту)
 K (кельвін)


Температура (від лат. temperatura — належне змішування, нормальний стан) - це фізична величина, яка характеризує стан термодинамічної рівноваги ізольованої макроскопічної системи (тіла) і однакова для всіх частин цієї системи.
Якщо в системі два тіла мають однакову температуру, то між ними не відбувається теплопередачі (передачі кінетичної енергії часток). Якщо існує різниця температур, то тепло переходить від тіла з вищою температурою до тіла з нижчою.

Градус Цельсія (°C) — одиниця виміру температури.
Градус Цельсія названий на честь шведського вченого Андерса Цельсія, який запропонував в 1742 нову шкалу для вимірювання температури. За нуль за шкалою Цельсія приймалася точка плавлення льоду, а за 100 градусів — точка кипіння води при стандартному атмосферному тиску. (Початково Цельсій за 100° взяв температуру танення льоду, а за 0° — температуру кипіння води. И лише згодом його співвітчизник М. Штремер «перевернув» цю шкалу).

Початкове визначення градуса Цельсія залежало від значення стандартного атмосферного тиску (температура кипіння води як і температура плавлення льоду залежить від тиску). Це не дуже зручно для стандартизації одиниці вимірювання. Тому після прийняття Кельвіна основною одиницею вимірювання температури визначення градуса Цельсія було переглянуте.

За сучасним означенням, величина градуса Цельсія дорівнює одному Кельвіну, а нуль шкали Цельсія встановлений таким чином, що температура потрійної точки води становить 0,01 °C. В результаті шкали Цельсія та Кельвіна зсунуті на 273,15.

Потрійна точка - точка на фазовій діаграмі, при якій можуть співіснувати у рівновазі тверда, рідка й газова фаза однієї речовини. Для води потрійна точка реалізується при температурі 0.01 °C і тиску 611.73 Па .

Кельвін (позначення K) — одиниця температури системи СІ. Кельвін, згідно з міжнародною угодою, визначається двома точками: абсолютним нулем та потрійною точкою води. Абсолютний нуль температури, за визначенням, дорівнює точно 0 K та –273,15 °C. При абсолютному нулі температури весь кінетичний рух часток матерії припиняється (в класичному розумінні) і, таким чином, матерія не має теплової енергії. Потрійній точці води, також за визначенням, призначається температура 273,16 K та 0,01 °C. Наслідком таких визначень двох опорних точок абсолютної термодинамічної шкали є:

  • один кельвін дорівнює 1/273,16 часткам температури потрійної точки води;
  • один кельвін точно дорівнює одному градусу Цельсія;
  • різниця між двома температурними шкалами дорівнює точно 273,15 кельвіна

Температура за шкалою Кельвіна називається абсолютною температурою. Температуру за шкалою Цельсія заведено позначати малою латинською літерою t, а абсолютну температуру - великою латинською літерою T.

Градус Фаренгейта (англ. Fahrenheit degree) — одиниця виміру температури. Довгий час шкала Фаренгейта була основною в англомовних країнах, але в кінці 60-х — початку 70-х років XX століття вона була практично витиснена шкалою Цельсія. Лише на Ямайці, в США та Канаді шкала Фаренгейта до цих пір широко використовується в побутових цілях. Шкала названа на честь німецького вченого Габрієля Фаренгейта, що її запропонував в 1724 році.

На шкалі Фаренгейта точка танення льоду рівна +32 °F, а точка кипіння води +212 °F (при нормальному атмосферному тиску). При цьому один градус Фаренгейта рівний 1/180 різниць цих температур. Діапазон 0°…+100° за шкалою Фаренгейта приблизно відповідає діапазону ?18°…+38° за шкалою Цельсія.
Один градус Фаренгейта рівний 5/9 градуса Цельсія.

Формули перетворення між температурними одиницями

  • 1 K = 1 °C = 1.8 °F
  • K = °C + 273.15
  • K = (°F + 459.67)/1.8
  • °C = K – 273.15
  • °C = (°F – 32)*5/9
  • °F = 1.8·K – 459.67
  • °F = 1.8·°C + 32